வெறும் சுவர் அல்ல 12: கான்கிரீட்டில் எவ்வளவு தண்ணீர் ஊற்றலாம்?

கான்கிரீட்டின் அடிப்படைக் கூறுகள் காலம், லிண்டல், மேற்கூரை ஆகிய வேலைகளுக்கு நாம் வேலை செய்யும் இடத்திலேயே கான்கிரீட் கலந்து பயன்படுத்துவது இயல்பாக அனைத்து [...]
Read more வெறும் சுவர் அல்ல 12: கான்கிரீட்டில் எவ்வளவு தண்ணீர் ஊற்றலாம்?